Publicerad: 2020-04-14 13:30:00 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till årsstämma den 15 maj 2020

 

Stockholm, 14 april 2020 -- Aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Årsstämmans genomförande

För att minska risken för spridningen av coronaviruset covid-19 kommer inga anföranden att hållas på stämman. Den frågestund som brukar hållas i anslutning till stämman kommer tyvärr inte att kunna hållas denna gång. Antalet deltagare från bolagets styrelse och företagsledning kommer att minimeras. Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, per telefon 0920 609 18 eller via e-post på adress investor.relations@effnetplattformen.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 8 maj 2020 begära omregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Val av minst en justeringsman.

 5. Godkännande av dagordning.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget respektive koncernen.

 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

 10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

 12. Val av revisor.

 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

 14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

 15. Övriga frågor.

 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som (via eget innehav och via bolag) representerar ca 25 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår följande. Omval av Hans Runesten (ordförande), Göran E Larsson, Erik Nerpin och Mattias Ekström. Årligt styrelsearvode om sammantaget 250 TSEK, varav ordföranden 100 TSEK och övriga ledamöter 50 TSEK vardera. Omval av KPMG med auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under ovan angiven adress.

Handlingar till stämman m m

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.effnetplattformen.se senast från och med den 24 april 2020 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. 

Stockholm i april 2020

EFFNETPLATTFORMEN AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april kl 13:30 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se, www.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets 4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för användning i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler, mobiltelefoner, modem och accesspunkter för mobilt bredband, basstationer (från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom området IP Header Compression och dess produkter inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta, mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression besök www.effnet.com.