Publicerad: 2020-05-15 12:10:52 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Årsstämma i Effnetplattformen AB

Stockholm, 15 maj 2020 -- Effnetplattformen AB (publ)

Årsstämma i Effnetplattformen AB

Årsstämma i Effnetplattformen AB hölls i dag i Stockholm den 15 maj 2020.
 
Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Hans Runesten, Göran E. Larsson, Erik Nerpin och Mattias Ekström.
 
Hans Runesten omvaldes till styrelseordförande.
 
KPMG omvaldes som revisor. Huvudansvarig revisor är Gunnar Karlsson.
 
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 250.000 SEK (oförändrat belopp jämfört med föregående år) samt att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning. 

Bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se

  

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se, www.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets 4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för användning i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler, mobiltelefoner, modem och accesspunkter för mobilt bredband, basstationer (från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom området IP Header Compression och dess produkter inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta, mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression besök www.effnet.com.