Publicerad: 2021-04-20 08:30:00 CEST
Effnetplattformen AB
Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Uppdatering avseende årsstämma och transaktionen med Tessin Nordic

Stockholm, 20 april 2021 -- Effnetplattformen AB (publ)

Förvärv av Tessin Nordic och utdelning av Effnetplattformen Holding

Effnetplattformen AB (”Effnetplattformen”) offentliggjorde den 16 mars 2021 att Effnetplattformen ingått avtal med ägare till cirka 61 procent av alla aktier i Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) om att förvärva dessa ägares aktier i Tessin genom en apportemission och att erbjuda övriga aktieägare i Tessin att överlåta sina aktier till Effnetplattformen på motsvarande villkor (”Transaktionen”). Avtalet är villkorat av bland annat bolagsstämmas godkännande.

Det kommersiella resultatet av Transaktionen är att Effnetplattformen byter namn till Tessin Nordic Holding AB och driver Tessins verksamhet vidare med Tessin som dotterbolag samt att Effnetplattformens nuvarande verksamhet drivs vidare genom Effnetplattformens helägda dotterbolag Effnetplattformen Holding AB som delas ut till aktieägarna i Effnetplattformen. Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av den s k Lex Asea.

Godkännande av Nasdaq Stockholm och bolagsstämma

Transaktionen är villkorad av godkännande av bolagsstämma i Effnetplattformen. I pressmeddelandet den 16 mars meddelade Effnetplattformen att en bolagsstämma skulle sammankallas när Nasdaq Stockholm lämnat ett preliminärt godkännande avseende fortsatt notering av Tessin på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm har ännu inte lämnat sådant godkännande. Effnetplattformen bedömer dock att processerna avseende godkännande av fortsatt notering av Tessin samt Effnetplattformen Holdings ansökan om notering löper på enligt plan och att det spar tid och administrativa kostnader att framlägga Transaktionen för stämmas godkännande på Effnetplattformens årsstämma, som sedan tidigare är planerad att äga rum fredagen den 21 maj 2021. Kallelse till årsstämma med dessa frågor på dagordningen kommer därför att offentliggöras senare i dag. Nasdaq Stockholm har förklarat att de inte har några synpunkter på att Effnetplattformen kallar till årsstämma i detta skede av Transaktionen.

Ägarstruktur i Tessin

Som förutskickades den 16 mars har Tessin genomfört en nyemission och även dessa nyemitterade aktier i Tessin kommer förvärvas av Effnetplattformen genom apportemission. Förutsatt att Effnetplattformen förvärvar samtliga såväl tidigare utgivna som dessa nyemitterade aktier i Tessin kommer ägarstrukturen i Effnetplattformen se ut som framgår av nedanstående tabell (vissa avrundningseffekter kan påverka antalet aktier och procentsatserna marginellt).

AktieägareAktierAndel
Effnetplattformens nuvarande aktieägare    9 038 0427,71 %
Effnetplattformen Holding AB 2 126 5981,82 %
Tessins gamla aktieägare95 138 657   81,21 %
Deltagare i Tessins nyemission10 849 9989,26 %
Totalt117 153 295100 %


Dispens från budplikt

I pressmeddelandet den 16 mars angavs att en av aktieägarna i Tessin skulle komma att äga mer än 30 procent i Effnetplattformen efter fullbordande av Transaktionen och att ett ytterligare villkor för Transaktionen därför var att denne aktieägare erhöll dispens från budplikten enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Det är nu klarlagt att ingen dispens kommer erfordras då det aktuella ägandet inte kommer överstiga 30 procent. Detta villkor för Transaktionen bortfaller därmed.

Tidplan för Transaktionen

Effnetplattformen bedömer att den preliminära tidplan som angavs den 16 mars i allt väsentligt ser ut att kunna följas.

Frågestund vid årsstämman

Med anledning av att årsstämman i år kommer att hållas digitalt kommer en separat föredragning om räkenskapsåret 2020, det första kvartalet 2021 samt Effnetplattformens framtida planer att genomföras fredagen den 21 maj 2021 klockan 10:00. Från bolaget medverkar verkställande direktör Aniruddha Kulkarni och styrelseordförande Hans Runesten. Efter föredragningen kommer det att finnas möjlighet till en frågestund.

För att medverka krävs dels behörighet till årsstämman, dels föranmälan till investor.relations@effnetplattformen.se senast tre dagar före årsstämman. Mötesdetaljer kommer att skickas ut till de som föranmäler sig och i syfte att säkerställa att frågorna kan besvaras vid frågestunden bör dessa skickas till ovan angivna e-postadress i god tid före årsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.