Publicerad: 2021-05-21 09:30:00 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Kommuniké från Effnetplattformen AB:s årsstämma 2021

Stockholm, 21 maj 2021 -- Effnetplattformen AB:s årsstämma har idag den 21 maj 2021, mot bakgrund av covid-19, genomförts genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Förvärv av Tessin Nordic AB och utdelning av Effnetplattformen Holding AB

Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag avseende förvärvet av Tessin Nordic och utdelning av gamla verksamheten genom dotterbolaget Effnetplattformen Holding AB.

Dessa beslut innebär i sammanfattning följande:

  • Förvärv av samtliga aktier i Tessin Nordic AB genom två apportemissioner. För varje aktie i Tessin Nordic AB erhålls 15,5 aktier i Effnetplattformen AB. Sammantaget emitteras högst 105 988 655 aktier i Effnetplattformen AB.

  • Sakutdelning till gamla aktieägarna i Effnetplattformen AB av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Effnetplattformen Holding AB (se om avstämningsdag nedan).

  • Ändringar i bolagsordningen innebärande att företagsnamnet ändras till Tessin Nordic Holding AB och att verksamhetsföremålet ändras till ”Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet”. Därutöver höjdes gränserna för antal aktier och aktiekapital samt gjordes vissa ändringar av redaktionell karaktär.

  • Riktad nyemission till Effnetplattformen Holding AB om 2 126 598 aktier.

  • Ny styrelse: Eva de Falck (styrelseordförande), Alexander Molander, Katrin Lindahl Wallin, Jonas Björkman och Pär Roosvall.

  • Årligt styrelsearvode om sammantaget 300 000 kronor.

  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till ny revisor med arvodering enligt godkänd räkning. Auktoriserade revisorn Dag Algotsson blir huvudansvarig revisor.

  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 10 procent av det registrerade antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

De detaljerade besluten framgår av stämmoprotokollet och styrelsens fullständiga beslutsförslag som finns tillgängliga på Effnetplattformen AB:s webbplats www.effnetplattformen.se.

Avstämningsdag för utdelningen av aktier i Effnetplattformen Holding AB

Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelningen av aktier i Effnetplattformen Holding AB är den 25 maj 2021.

Detta innebär att aktien i Effnetplattformen AB (under namnändring till Tessin Nordic Holding AB) handlas exklusive rätt till utdelning från och med måndagen den 24 maj 2021.

Distribution av aktierna i Effnetplattformen Holding AB genom Euroclear Sweden AB:s försorg beräknas ske den 27 maj 2021.

 

Övriga beslut

Balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020 fastställdes.

Resultatdisposition innebärande att balanserade vinsten överförs i ny räkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

 

Effnetplattformen AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl 09:30 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.se, www.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.