Publicerad: 2021-06-07 18:10:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Beslutar om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst MSEK 24,9 samt planerar för nya affärer och noteringar

 

Stockholm, 7 juni 2021 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Effnetplattformen Holding AB. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 20 maj 2021 beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst MSEK 24,9.

  • Nyemissionen genomförs i syfte att kunna realisera styrelsens ambition att fortsätta bygga aktieägarvärde.

  • Kapitalet som erhålls genom nyemissionen avses i sin helhet användas till investeringar i bolag utanför Effnetplattformens kärnverksamhet, i syfte att dessa bolag ska bli föremål för separat notering. Efter den framgångsrika och ömsesidigt värdeskapande affären med Tessin möter Effnetplattformen ett ökat intresse för denna typ av transaktioner. Styrelsens ambition är att genomföra en eller flera affärer i närtid. Något kapitalbehov föreligger inte i teknikverksamheten som bedrivs i Effnet AB.

  • Styrelsen planerar vidare att inom kort kalla till en extra bolagsstämma i syfte att dela ut tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida noteringar. Aktier som tillkommer genom föreliggande nyemission kommer att berättiga till utdelning av dessa dotterbolagsaktier.

  • Två (2) befintliga aktier i Effnetplattformen ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 5,50 kronor.

  • Teckningsperioden löper 17 juni – 2 juli 2021.

Emissionsvillkor

Styrelsen för Effnetplattformen har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 20 maj 2021, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst MSEK 24,9. Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 15 juni 2021. För varje befintlig aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 5,50 kronor.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning.

Efter genomförd nyemission kommer antalet aktier i Effnetplattformen att öka med högst 4 519 021 aktier till högst 13 557 063 aktier.

Teckningsförbindelser

Samtliga styrelseledamöter i Effnetplattformen har åtagit sig att, utan ersättning, teckna hela sina andelar i emissionen om sammanlagt cirka MSEK 6,8 motsvarande cirka 27 procent av det totala emissionsbeloppet.

 

Tidplan för nyemissionen

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen     11 juni 2021
Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen 14 juni 2021
Informationsbroschyr offentliggörs omkring den 14 juni 2021
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 15 juni 2021
Handel i teckningsrätter 17 juni – 29 juni 2021
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 17 juni 2021 till dess att emissionen registreras vid Bolagsverket
Teckningstid i nyemissionen 17 juni – 2 juli 2021

Eftersom det totala emissionsbeloppet understiger 2,5 MEUR kommer inte något prospekt att upprättas eller registreras hos Finansinspektionen. I stället kommer en informationsbroschyr att upprättas och tillhandahållas på www.effnetplattformenholding.se samt på begäran skickas per post till bolagets aktieägare.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen Holding AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2021 kl 18:10 CET.

 

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Effnetplattformen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Effnetplattformen kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som Bolaget avser att offentliggöra omkring den 3 maj 2017.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.