Publicerad: 2021-04-20 17:07:00 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till årsstämma i Effnetplattformen AB

Stockholm, 20 april 2021 -- Aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ), org.nr. 559085-5721, (”Effnetplattformen”) kallas till årsstämma fredagen den 21 maj 2021.

Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Effnetplattformen, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta vid bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av bolagsstämman offentliggörs fredagen den 21 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid bolagsstämman ska denne

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 maj 2021, och
 • dels senast torsdagen den 20 maj 2021 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Effnetplattformen tillhanda senast den dagen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 13 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 17 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Bolagets aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.effnetplattformen.se. Det ifyllda formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 20 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Det ifyllda formuläret ska skickas till Effnetplattformen AB (publ), Stationsgatan 69, 972 34 Luleå. Ifyllt formulär får även inges per e-post till investor.relations@effnetplattformen.se. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Effnetplattformens webbplats, www.effnetplattformen.se, och ska biläggas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två protokollsjusterare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 11. Beslut om ändringar i bolagsordningen
 12. Beslut om sakutdelning av samtliga aktier i Effnetplattformen Holding AB
 13. Beslut om riktad nyemission av aktier till Effnetplattformen Holding AB
 14. Beslut om apportemission 1
 15. Beslut om apportemission 2
 16. Beslut om antal styrelseledamöter
 17. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna
 18. Beslut om arvoden till revisorerna
 19. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 20. Val av revisorer
 21. Beslut om bemyndigande att besluta om emission
 22. Beslut om bemyndigande att vidta justeringar
 23. Stämmans avslutande

EFFNETPLATTFORMENS FÖRVÄRV AV TESSIN NORDIC OCH UTDELNING AV AKTIERNA I EFFNETPLATTFORMEN HOLDING

Effnetplattformen offentliggjorde den 16 mars 2021 att Effnetplattformen ingått avtal med ägare till cirka 61 procent av alla aktier i Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) om att förvärva dessa ägares aktier i Tessin genom en apportemission och att erbjuda övriga aktieägare i Tessin att överlåta sina aktier till Effnetplattformen på motsvarande villkor (”Transaktionen”). Avtalet är villkorat av bland annat bolagsstämmas godkännande.

Det kommersiella resultatet av Transaktionen är att Effnetplattformen byter namn till Tessin Nordic Holding AB och driver Tessins verksamhet vidare med Tessin som dotterbolag samt att Effnetplattformens nuvarande verksamhet drivs vidare genom Effnetplattformens helägda dotterbolag Effnetplattformen Holding AB som delas ut till aktieägarna i Effnetplattformen Effnetplattformen Holding har påbörjat ansökan om notering på Nasdaq First North. Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av den s k Lex Asea.

Effnetplattformen förvärvar Tessin med betalning i form av nyemitterade aktier och kommer således genomföras genom apportemissioner. För varje aktie i Tessin erhålls 15,5 nyemitterade aktier i Effnetplattformen. Effnetplattformen förvärvar dels samtliga 6 137 978 aktier i Tessin som var utestående vid tidpunkten för offentliggörandet av avtalet, dels samtliga 700 000 aktier som Tessin ger ut i en nyss avslutad nyemission. Vid full acceptans av erbjudandet kommer Effnetplattformen således förvärva sammantaget 6 837 978 aktier i Tessin mot betalning i form av maximalt 105 988 659 (för det fall aktieägare i Tessin är berättigade till fraktioner, dvs del av aktie, kommer antalet aktier som aktieägaren erbjuds i Effnetplattformen att avrundas nedåt) nyemitterade aktier i Effnetplattformen.

Före förvärvet av Tessin finns 9 038 042 utestående aktier i Effnetplattformen. Därutöver kommer Effnetplattformen Holding, som delas ut till dem som är aktieägare i Effnetplattformen före förvärvet av Tessin, teckna 2 126 598 aktier i Effnetplattformen. Denna nyemission genomförs omedelbart efter utdelningen av Effnetplattformen Holding AB, d v s då Effnetplattformen Holding inte längre är ett dotterbolag till Effnetplattformen.

Ovanstående emissioner ger följande ägarstruktur i Effnetplattformen Holding (efter namnbyte Tessin Nordic Holding AB), förutsatt att Effnetplattformen förvärvar samtliga aktier i Tessin.

AktieägareAktierAndel
Effnetplattformens nuvarande aktieägare   9 038 0427,71 %
Effnetplattformen Holding AB2 126 5981,82 %
Tessins gamla aktieägare95 138 657   81,21 %
Deltagare i Tessins nyemission10 849 9989,26 %
Totalt117 153 295 100 %

  

Efter utdelningen av aktierna i dotterbolaget Effnetplattformen Holding ska Effnetplattformen ha en kvarvarande kassa om 10 MSEK, vilken således tillförs Tessin. Resterande del av Effnetplattformens kassa, ca 6 MSEK (per 2020-12-31 enligt senaste delårsrapport), kommer att följa med Effnetplattformen Holding.

Transaktionen läggs fram för stämmans godkännande. Transaktionen är uppdelad på olika beslutsförslag under punkterna 11-15 på dagordningen. För att Transaktionen ska kunna genomföras erfordras att stämman beslutar i enlighet med samtliga förslag under punkterna 11-15 och eftersom dessa punkter är villkorade av varandra är besluten endast giltiga om stämman beslutar i enlighet med samtliga av dessa förslag.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Erik Nerpin, advokat och styrelseledamot i Effnetplattformen, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3Val av protokollsjusterare

Styrelsen föreslår att Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen, utses att justera stämmoprotokollet.

Punkt 4Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av stämmoordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av protokollsjusteraren.

Punkt 5Godkännande av dagordningen

Dagordningen som föreslås godkännas som dagordning vid stämman är det i förevarande kallelse intagna förslaget till dagordning.

Punkt 6Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

I enlighet med Effnetplattformens bolagsordning och aktiebolagslagen införs förevarande kallelse i Post och Inrikes Tidningar och på Effnetplattformens webbplats www.effnetplattformen.se fyra veckor före stämman. Därutöver annonseras samtidigt i Svenska Dagbladet att kallelse har skett. Baserat på denna information föreslås stämman godkänna att stämman blivit behörigen sammankallad.

Punkt 7Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Effnetplattformens årsredovisning, inklusive revisionsberättelsen, kommer att hållas tillgänglig på Effnetplattformens webbplats www.effnetplattformen.se minst tre veckor före stämman och hålls även tillgänglig på Effnetplattformens kontor. Stämman föreslås godkänna att årsredovisningen framlagts på stämman i behörig ordning.

Punkt 8 – Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman föreslås besluta att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget respektive koncernen. Revisorn tillstyrker i revisionsberättelsen att stämman fattar sådant beslut.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel om, avrundat, 19 487 003 kronor överförs i ny räkning och att ingen vinstutdelning lämnas. Revisorn tillstyrker förslaget i revisionsberättelsen.

Om stämman beslutar att godkänna samtliga förslag under punkterna 11-15, innefattande bland annat beslut om sakutdelning under punkt 12, ersätter förslaget under punkt 12 förslaget under förevarande punkt 9.

Punkt 10 – Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorn tillstyrker i revisionsberättelsen att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Beslut kommer fattas för var och en av styrelseledamöterna samt verkställande direktören separat.

Punkt 11 – Beslut om ändringar i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i bolagsordningen:

§ 1 angående företagsnamn: ”Bolagets företagsnamn är Tessin Nordic Holding AB. Bolaget är publikt (publ).”

§ 3 angående verksamhet: ”Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.”

§ 4 angående gränserna för aktiekapitalet: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 6 500 000 kronor och högst 26 000 000 kronor.”

§ 5 angående gränserna för antalet utestående aktier: ”Antalet aktier skall vara lägst 65 000 000 och högst 260 000 000.”

§ 6 angående gränserna för antalet styrelseledamöter: ”Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter.”

Därutöver föreslås redaktionella ändringar i bolagsordningens bestämmelser avseende bl.a. kallelse och föranmälan till stämma samt avstämningsförbehållet. Vidare föreslås införande av en ny bestämmelse avseende obligatoriska ärenden vid årsstämma.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman.

Punkt 12 – Beslut om sakutdelning av samtliga aktier i Effnetplattformen Holding AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga 9 038 042 aktier i det helägda dotterbolaget Effnetplattformen Holding AB, org.nr 559179-8342, varvid aktieägarna för varje aktie erhåller en aktie i Effnetplattformen Holding AB. Effnetplattformen Holding AB äger samtliga aktier i Effnetplattformens rörelsedrivande dotterbolag Effnet AB, org.nr 556546-4566.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen. Avstämningsdagen kommer att beslutas så att endast Effnetplattformens 9 038 042 utestående aktier före Transaktionen berättigar till utdelning.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman.

Punkt 13 – Beslut om riktad nyemission av aktier till Effnetplattformen Holding AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av 2 126 598 aktier varmed Bolagets aktiekapital ska kunna öka med 212 659,80 kronor. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Effnetplattformen Holding AB. Aktierna tecknas till en emissionskurs motsvarande kvotvärdet (10 öre per aktie). Teckning och betalning ska äga rum omedelbart efter utdelningen av Effnetplattformen Holding AB, d v s då Effnetplattformen Holding inte längre är ett dotterbolag till Effnetplattformen.

Nyemissionen utgör en del i avtalet mellan Effnetplattformen AB och säljarna av aktier i Tessin och reglerar hur stor andel i Effnetplattformen efter genomfört förvärv av Tessin som ska ägas direkt av Effnetplattformens nuvarande aktieägare och hur stor andel i Effnetplattformen som ska ägas indirekt av Effnetplattformens nuvarande aktieägare genom Effnetplattformen Holding AB.

I enlighet med ovan nämnda avtal ska Effnetplattformen efter genomförd utdelning av aktierna i Effnetplattformen Holding AB ha en kvarvarande kassa om 10 MSEK, vilken således tillförs Tessin. Emissionslikviden i förevarande nyemissionen ingår i beloppet 10 MSEK.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman.

Punkt 14 – Beslut om apportemission 1

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av aktier i Tessin Nordic AB enligt följande huvudsakliga villkor:

 • Bolagets aktiekapital skall sammantaget öka med högst 7 558 974,50 kronor genom nyemission av sammantaget högst 75 589 745 aktier.
 • Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma (i) de majoritetsaktieägare i Tessin Nordic AB som ingått avtalet med Effnetplattformen om Transaktionen, (ii) de investerare som deltog i kapitalanskaffningen i Tessin Nordic AB, samt (iii) ytterligare ett fåtal större aktieägare i Tessin Nordic AB som ingått teckningsåtagande om att acceptera erbjudandet, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av aktier i Tessin Nordic AB.
 • För varje aktie i Tessin Nordic AB erbjuds 15,5 nyemitterade aktier i Effnetplattformen. För det fall aktieägare i Tessin är berättigade till fraktioner, dvs del av aktie, kommer antalet aktier som aktieägaren erbjuds i Effnetplattformen att avrundas nedåt.
 • Teckning och betalning genom tillskjutande av apportegendom ska äga rum omedelbart efter att utdelningen av Effnetplattformen Holding AB enligt punkt 12 ovan samt den riktade emissionen till Effnetplattformen Holding AB enligt punkt 13 ovan har genomförts.
 • Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt förslag till beslut i punkt 11 ovan.

De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman.

Punkt 15 – Beslut om apportemission 2

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av aktier i Tessin Nordic AB enligt följande huvudsakliga villkor:

 • Bolagets aktiekapital skall sammantaget öka med högst 3 039 891 kronor genom nyemission av sammantaget högst 30 398 910 aktier.
 • Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma resterande aktieägare i Tessin Nordic AB som inte erbjuds att teckna aktier i apportemission 1 enligt punkt 14 ovan, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av aktier i Tessin Nordic AB.
 • För varje aktie i Tessin Nordic AB erbjuds 15,5 nyemitterade aktier i Effnetplattformen. För det fall aktieägare i Tessin är berättigade till fraktioner, dvs del av aktie, kommer antalet aktier som aktieägaren erbjuds i Effnetplattformen att avrundas nedåt.
 • Teckningsberättigade i Tessin Nordic AB ska erhålla skälig tid för att teckna aktier i apportemissionen. Så snart som praktiskt möjligt efter att teckningsperioden i apportemissionen är avslutad ska betalning genom tillskjutande av apportegendom äga rum. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 • Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt förslag till beslut i punkt 11 ovan.
 • De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman.

Punkt 16Beslut om antal styrelseledamöter

Effnetplattformens största aktieägare - styrelseordföranden Hans Runesten (direkt och genom kapitalförsäkring) och styrelseledamoten Göran E Larsson (genom bolag) - har i samråd med blivande huvudägarna i Effnetplattformen efter genomfört förvärv av Tessin Nordic AB, utarbetat de förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna som redovisas nedan under punkterna 16-20.

I fråga om antal styrelseledamöter föreslås fem ledamöter utan suppleanter.

Punkt 17Beslut om arvoden till styrelseledamöterna

I fråga om styrelsearvode föreslås ett årligt arvode till de oberoende styrelseledamöterna om sammantaget 300 000 kronor, varav ordföranden Eva de Falck ska erhålla 180 000 kronor och Katrin Lindahl Wallin ska erhålla 120 000 kronor. Till övriga ledamöter i styrelse som är beroende till större aktieägare och/eller bolaget och bolagsledningen ska inget arvode utgå.

Punkt 18Beslut om arvoden till revisorerna

I fråga om arvode till revisorerna föreslås arvode utgå i enlighet med godkänd räkning.

Punkt 19Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

I fråga om val av styrelseledamöter föreslås Eva de Falck, Alexander Molander, Katrin Lindahl Wallin, Jonas Björkman och Pär Roosvall väljas till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I fråga om val av styrelseordförande förslås Eva de Falck bli vald till styrelseordförande.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter Hans Runesten, Göran E Larsson, Erik Nerpin och Mattias Ekström lämnar därmed styrelsen.

Punkt 20Val av revisor

I fråga om val av revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljas till ny revisor för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Algotsson blir huvudansvarig revisor.

Punkt 21Beslut om bemyndigande att besluta om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 10 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Punkt 22Beslut om bemyndigande att vidta justeringar

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 13 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt övriga punkter på dagordningen fattas med enkel majoritet av de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Effnetplattformen uppgår per dagen för denna kallelse till 9 038 042. Varje aktie medför en (1) röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Effnetplattformen AB; Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, eller via e-post investor.relations@effnetplattformen.se och ska ha kommit bolaget till handa senast tio dagar före årsstämman.

Upplysningarna kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.effnetplattformen.se senast fem dagar före årsstämman och kommer också finnas tillgängliga på bolagets kontor på ovan angiven adress från och med samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Fullständiga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, formulär för poströstning och fullmaktsformulär samt de handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida, www.effnetplattformen.se, senast två veckor före bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

* * * * * *

Effnetplattformen AB (publ)
Stockholm i april 2021
Styrelsen

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april kl 17:07 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB, baserat i Luleå, utvecklar och licensierar sin 5G RAN-mjukvara, sin 5G-protokollstack för terminaler, ASN.1 5G Toolset och IP Header Compression-mjukvara inklusive Effnet ROHC. Effnet's 5G RAN-mjukvara är mycket skalbar, modulär och väl anpassad för en "containeriserad" miljö. Den är designad för att kunna användas överallt från small cells till disaggregerade RAN och Cloud-RAN. Med sitt stöd för standardiserade och öppna RAN-gränssnitt såväl som Effnets fokus på prestanda är mjukvaran mycket mångsidig och lämpad för användning i många olika applikationer från mobilt bredband till industriell IoT och mobil fordonskommunikation. För mer information om Effnet och dess produkter besök www.effnet.com.