Publicerad: 2021-05-05 11:30:00 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic Holding AB (publ) och Effnetplattformen Holding AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Stockholm, 5 maj 2021 -- Tessin Nordic Holding AB (publ) med nuvarande firma Effnetplattformen AB (publ), och Effnetplattformen Holding AB (publ) har ansökt om och erhållit ett villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq Stockholms godkännande är villkorat av att bolagen offentliggör en bolagsbeskrivning, uppfyller spridningskravet, uppdaterar sina hemsidor i enlighet med regelverket samt att inga nya väsentliga händelser inträffar i bolagen som kan föranleda en annan bedömning av Nasdaq Stockholm.

Slutligt beslut om förvärv av Tessin Nordic AB (publ) samt utdelning av aktierna i Effnetplattformen Holding AB (publ) till Effnetplattformens nuvarande aktieägare planeras fattas på årsstämman i Effnetplattformen AB (publ) den 21 maj 2021. För ytterligare information vänligen se kallelse till årsstämman vilken publicerades den 20 april 2021.

Viktiga datum

  • 21 maj 2021: Preliminär sista dag för handel i Effnetplattformen AB (publ) med rätt att erhålla aktier i Effnetplattformen AB (publ).
  • 24 maj 2021: Preliminär första dag för handel utan rätt till aktier i Effnetplattformen Holding AB (publ) och tillika första dag för handel i Tessin Nordic Holding AB (publ).
  • 28 maj 2021: Preliminär första dag för handel med aktier i Effnetplattformen Holding AB (publ).

Bolagsbeskrivningar för respektive bolag avses publiceras i god tid före årsstämman den 21 maj 2021.

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl 11:30 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.se, www.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.