Publicerad: 2021-07-06 08:30:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Slutligt resultat av Effnetplattformen Holdings nyemission

Stockholm, 6 juli 2021 -- Den slutliga sammanställningen av utfallet i Effnetplattformen Holding AB (publ):s (”Effnetplattformen”) nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare visar att emissionen övertecknades med 91,0 procent. Nyemissionen tillför Effnetplattformen cirka 24,9 Mkr före kostnader för emissionen.

98,1 procent av nyemissionen, motsvarande 4 430 537 aktier, tecknades med stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter gjordes om 92,9 procent av emissionen, motsvarande 4 199 564 aktier. 88 084 aktier, motsvarande 1,9 procent av nyemissionen, har tilldelats personer som har tecknat sig för aktier utan stöd av teckningsrätter, enligt principerna i den informationsbroschyr som publicerades den 14 juni 2021. Besked om tilldelning av aktier till de tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter lämnas den 6 juli 2021 genom utskick av avräkningsnotor. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. Betalda tecknade aktier (”BTA”) handlas på Nasdaq First North Growth Market till och med att registrering av de nyemitterade aktierna har skett hos Bolagsverket. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market under augusti 2021.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen Holding AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

 

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Effnetplattformen Holding AB.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.