Publicerad: 2021-08-13 12:15:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Extra bolagsstämma i Effnetplattformen Holding beslutade om sakutdelning av aktier

Stockholm, 13 augusti 2021 -- Vid dagens extra bolagsstämma i Effnetplattformen Holding AB, som mot bakgrund av covid-19 genomfördes genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades följande beslut.

Stämman beslutade om sakutdelning i form av samtliga aktier i de tre helägda dotterbolagen Effnetplattformen EV 1 AB, Effnetplattformen EV 2 AB och Effnetplattformen EV 3 AB (”EV-bolagen”). EV-bolagen är nystartade lagerbolag och har inte bedrivit någon verksamhet.

EV-bolagen skall användas vid framtida noteringar inom ramen för Effnetplattformen Holdings plattformsverksamhet där Effnetplattformen Holding fungerar som en samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag. Som tidigare meddelats har Effnetplattformen ingått avtal med Alpcot Ltd om att ett av EV-bolagen ska förvärva samtliga aktier i Alpcot Ltd:s rörelsedrivande dotterbolag Alpcot AB och Alpcot Capital Management samt Alpcot Ltd:s innehav om nio procent i Tydliga AB, varefter EV-bolaget ska ansöka om notering på Nasdaq First North.

För varje aktie i Effnetplattformen Holding AB erhålls i utdelning en aktie i vart och ett av de tre EV-bolagen. Vart och ett av EV-bolagen kommer att vid utdelningstillfället ha ett aktiekapital om 135 570,63 SEK fördelat på 13 557 063 aktier.

Genom att EV-bolagen inte bedriver någon verksamhet är den s k Lex Asea inte tillämplig. Detta innebär att utdelningen är skattepliktig. Skatten bedöms komma att uppgå till de utdelade aktiernas kvotvärde, d v s 0,01 SEK (ett öre) per aktie. För varje aktie i Effnetplattformen Holding AB erhålls sålunda utdelning av tre aktier i tre olika bolag med ett utdelningsvärde som bedöms uppgå till sammantaget 0,03 SEK (tre öre). Effnetplattformen Holding kommer att inhämta yttrande av Skatteverket avseende utdelningens värde.

Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Utdelningen kommer att genomföras när erforderliga registreringar skett hos Bolagsverket och EV-bolagen har anslutits till Euroclear.

Effnetplattformen Holding AB (publ)

Styrelsen

  

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2021 kl 12:15 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.