Publicerad: 2021-08-20 14:45:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2021

Stockholm, 20 augusti 2021 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - juni 2021

Omstrukturering av koncernen

 • Koncernens moderbolag Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, förvärvade 2021-05-24 samtliga aktier i Effnet AB, som bedriver utveckling och försäljning av programvara för telekomindustrin. Därmed skapades den nuvarande Effnetkoncernen.

 • Moderbolaget delades 2021-05-25 ut till aktieägarna i det tidigare moderbolaget, som namnändrats till Tessin Nordic Holding AB (publ). Moderbolaget noterades på Nasdaq First North, med första handelsdag 2021-05-28.

 • Denna rapport avser formellt Moderbolaget för perioden 2021-01-01 – 06-30 och Effnetkoncernen för perioden 2021-05-24 – 06-30. För att ge en bättre bild av koncernens intjäningsförmåga visas i denna rapport även resultatet proforma för det första halvåret 2021.

Perioden 24 maj – 30 juni 2021

 • Koncernens omsättning under perioden 2021-05-24 – 06-30 uppgick till KSEK 1 034 (relevanta jämförelsetal saknas).

 • Rörelseresultatet för samma period uppgick till KSEK -383 (-) och nettoresultatet till KSEK -301 (-) eller SEK -0,03 (-) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under samma period till KSEK -311 (-) eller SEK -0,03 (-) per aktie.

 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 4 267 (-) vilket motsvarar SEK 0,47 (-) per aktie.

 • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 6 984 (-) eller SEK 0,77 (-) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 64 (-) procent.

Proforma januari – juni 2021

 • Koncernens omsättning proforma för halvåret uppgick till KSEK 6 3541 (3 5132) eller SEK 0,701 (0,392) per aktie, en ökning med 81 procent jämfört med samma period 2020.

 • Rörelseresultatet exklusive kostnader för Tessin-transaktionen var proforma KSEK 311 (-2 5642). Proforma blev nettoresultatet 3851 (-2 0152) eller SEK 0,041 (-0,222) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick proforma till KSEK 1 5541 (-2 7872) eller SEK 0,171 (‑0,312) per aktie.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Den 6 juli redovisades den slutliga sammanställningen av utfallet i Effnetplattformen Holding AB (publ):s nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen övertecknades med 91,0 procent och tillförde Effnetplattformen Holding cirka 24 855 KSEK före kostnader för emissionen. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier till 13 557 063 aktier. De nyemitterade aktierna blev föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market i början av augusti 2021.

 • Till ny verkställande direktör och koncernchef har utsetts Gilbert Ström. Gilbert tillträde sin tjänst den 20 augusti 2021. Gilbert var tidigare vice verkställande direktör i Effnetplattformen och har arbetat i koncernen sedan 2008. Tidigare VD och koncernchef Aniruddha Kulkarni kvarstår som VD i det rörelsedrivande dotterbolaget Effnet AB och kommer fortsättningsvis att fokusera helt på att driva och utveckla verksamheten inom Effnet AB.

 • Extra bolagsstämma 2021-08-13 beslutade om utdelning av tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida noteringar. Effnetplattformen Holding har under juni ingått avtal med Alpcot Ltd om att förvärva samtliga aktier i Alpcot Ltd:s rörelsedrivande dotterbolag Alpcot AB och Alpcot Capital Management Ltd samt Alpcot Ltd:s innehav om nio procent i Tydliga AB. Denna transaktion kommer att genomföras genom ett av de dotterbolag som delas ut till aktieägarna.

 

Fotnot 1: Sammanläggning av den nya Effnetplattformen Holding-koncernen (från och med 2021-05-24) och den tidigare Effnetplattformen-koncernen i syfte att ge mer relevant bild av koncernens omsättnings- och intjäningsförmåga. Kostnader och kassaflödeseffekter avseende Tessinaffären är ej inkluderade.

Fotnot 2: Avser den tidigare Effnetplattformen-koncernen (från 2017 till och med första kvartalet 2021).


 

För ytterligare information kontakta:

Gilbert Ström, Verkställande direktör, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 079 05 24 255, gilbert.strom@effnet.com 

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl 14:45 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga


Effnetplattformen Holding 2021 Q2