Publicerad: 2021-10-22 08:30:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2021

Stockholm, 22 oktober 2021 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - september 2021

Omstrukturering av koncernen

 • Koncernens moderbolag Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, förvärvade 2021-05-24 samtliga aktier i Effnet AB, som bedriver utveckling och försäljning av programvara främst för telekomindustrin.

 • Effnetplattformen Holding AB delades 2021-05-25 ut till aktieägarna i det tidigare moderbolaget som namnändrats till Tessin Nordic Holding AB (publ) och därmed skapades den nuvarande Effnetkoncernen. Den nya koncernen noterades på Nasdaq First North, med första handelsdag 2021-05-28.

 • Denna rapport avser Moderbolaget för perioden 2021-01-01 – 09-30 och Effnetkoncernen för perioden 2021-05-24 – 09-30. För att ge en bättre bild av koncernens intjäningsförmåga visas i denna rapport även resultatet proforma för de tre första kvartalen 2021.

Perioden 24 maj – 30 september 2021

 • Koncernens omsättning under perioden 2021-05-24 – 09-30 uppgick till KSEK 3 149 (relevanta jämförelsetal saknas).

 • Rörelseresultatet för samma period uppgick till KSEK -655 (-) och nettoresultatet till KSEK -516 (-) eller SEK -0,05 (-) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under samma period till KSEK -5 114 (-) eller SEK -0,50 (-) per aktie.

 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 23 443 (-) vilket motsvarar SEK 1,73 (-) per aktie.

 • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 30 749 (-) eller SEK 2,27 (-) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 83 (-) procent.
   

Proforma januari – september 2021 

 • Koncernens omsättning proforma uppgick till KSEK 8 469[2] (4 970[3]) eller SEK 0,82[2] (0,55[3]) per aktie, en ökning med 70 procent jämfört med samma period 2020.

 • Rörelseresultatet exklusive kostnader för Tessin-transaktionen var proforma KSEK -240[2] (-3 929[3]). Proforma blev nettoresultatet KSEK 171[2
  (-3 089[3]) eller SEK 0,02[2] (-0,34[3]) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick proforma till KSEK 2 769[2] (-3 496[3]) eller SEK 0,27[2] (-0,39[3]) per aktie.

 

Fotnot 2: Sammanläggning av den nya Effnetplattformen Holding-koncernen (från och med 2021-05-24) och den tidigare Effnetplattformen-koncernen i syfte att ge mer relevant bild av koncernens omsättnings- och intjäningsförmåga. Kostnader och kassaflödeseffekter avseende Tessinaffären är ej inkluderade.

Fotnot 3: Avser den tidigare Effnetplattformen-koncernen (från 2017 till och med första kvartalet 2021).

 

För ytterligare information kontakta:

Gilbert Ström, Verkställande direktör, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 079 05 24 255, gilbert.strom@effnet.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2022 kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga


Effnetplattformen Holding 2021 Q3