Publicerad: 2021-10-27 17:10:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Avstämningsdag för utdelning av aktier i Effnetplattformen EV1 AB är den 3 november 2021

Stockholm, 27 oktober 2021 -- Vid den extra bolagsstämman den 13 augusti 2021 beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen av aktier i de tre bolagen Effnetplattformen EV1 AB, Effnetplattformen EV2 AB och Effnetplattformen EV3 AB.

Varje aktie i Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”) berättigar till utdelning av en aktie i vart och ett av de tre bolagen.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för rätt till utdelning av aktier i Effnetplattformen EV1 AB ska vara den 3 november 2021.

Som tidigare meddelats kommer Effnetplattformen EV 1 AB, snarast möjligt efter genomförd utdelning, förvärva samtliga aktier i Alpcot Ltd:s rörelsedrivande dotterbolag Alpcot AB och Alpcot Capital Management samt Alpcot Ltd:s innehav om nio procent i Tydliga AB. Bolaget kommer därefter att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.

Observera att den fastställda avstämningsdagen ej avser utdelning av aktierna i Effnetplattformen EV2 AB och Effnetplattformen EV3 AB. Avstämningsdag för utdelning av dessa aktier kommer att meddelas via pressrelease när sådan har fastställts.

Följande tidsplan gäller för utdelningen av aktierna i Effnetplattformen EV1 AB.

1 november 2021                Sista dag för handel i aktien inklusive utdelning

2 november 2021                Första dag för handel i aktien exklusive utdelning

3 november 2021                Avstämningsdag

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen Holding AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl 17:10 CET.

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.