Publicerad: 2022-02-18 08:30:00 CET
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Bokslutskommuniké Januari - december 2021

Stockholm, 18 februari 2022 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Januari - december 2021

Omstrukturering av koncernen

 • Koncernens moderbolag Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, förvärvade 2021-05-24 samtliga aktier i Effnet AB, som bedriver utveckling och försäljning av programvara främst för telekomindustrin.

 • Effnetplattformen Holding AB delades 2021-05-25 ut till aktieägarna i det tidigare moderbolaget som namnändrats till Tessin Nordic Holding AB (publ) och därmed skapades den nuvarande Effnetkoncernen. Den nya koncernen noterades på Nasdaq First North Growth Market, med första handelsdag 2021-05-28.

 • Denna rapport avser Moderbolaget för perioden 2021-01-01 – 12-31 och Effnetkoncernen för perioden 2021-05-24 – 12-31. För att ge en bättre bild av koncernens intjäningsförmåga visas i denna rapport även resultatet proforma för helåret 2021.

 

Perioden 24 maj – 31 december 2021

 • Koncernens omsättning under perioden 2021-05-24 – 12-31 uppgick till KSEK 7 408 (relevanta jämförelsetal saknas).

 • Rörelseresultatet för samma period uppgick till KSEK -1 155 (-) och nettoresultatet till KSEK 1 684 (-) eller SEK 0,15 (-) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under samma period till KSEK -3 068 (-) eller SEK -0,28 (-) per aktie.

 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 16 174 (-) vilket motsvarar SEK 1,19 (-) per aktie.

 • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 32 813 (-) eller SEK 2,42 (-) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 90 (-) procent.

 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

 

Proforma januari – december 2021

 • Koncernens omsättning proforma uppgick till KSEK 12 593[2] (7 167[3]) eller SEK 1,14[2] (0,79[3]) per aktie, en ökning med 76 procent jämfört med samma period 2020.

 • Rörelseresultatet exklusive kostnader för Tessin- och Alpcottransaktionerna (KSEK 1 995) var proforma KSEK 1 120[2] (-4 639[3]). Proforma blev nettoresultatet KSEK 1 997[2] (-3 634[3]) eller SEK 0,18[2] (-0,40[3]) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick proforma till KSEK 624[2] (-6 560[3]) eller SEK 0,06[2] (-0,73[3]) per aktie.

 

Händelser efter perioden

 • Effnet har gått med som partner i Intels ekosystem "Intel Network Builders“ med målet att integrera vår 5G-lösning med Intel FlexRAN och därmed kunna erbjuda en komplett DU-lösning till marknaden.

 • Effnet har ingått avtal med en ledande global utrustningstillverkare för satellitkommunikation i syfte att bygga en konceptvalidering för 5G via satellit.

 • Effnet har licensierat sin Effnet ROHC-produkt till en tillverkare av 4G/5G-chipset till användarterminaler.

 

Fotnot 2: Sammanläggning av den nya Effnetplattformen Holding-koncernen (från och med 2021-05-24) och den tidigare Effnetplattformen-koncernen i syfte att ge mer relevant bild av koncernens omsättnings- och intjäningsförmåga. Intäkter, kostnader och kassaflödeseffekter avseende Tessinaffären och Alpcotaffären är ej inkluderade i vare sig ackumulerade siffror eller enskilda kvartal.

Fotnot 3: Avser den tidigare Effnetplattformen-koncernen (från 2017 till och med första kvartalet 2021).


 

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på bolagets webbsida.


 

För ytterligare information kontakta:

Gilbert Ström, Verkställande direktör, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 079 05 24 255, gilbert.strom@effnet.com 

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga


Effnetplattformen 2021 Q4