Publicerad: 2022-04-20 10:00:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Kallelse till årsstämma i Effnetplattformen Holding AB

Stockholm, 20 april 2022 -- Aktieägarna i Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr. 559179-8342, (”Effnetplattformen”) kallas till årsstämma fredagen den 20 maj 2022.

Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Effnetplattformen, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta vid bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av bolagsstämman offentliggörs fredagen den 20 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid bolagsstämman ska denne

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 maj 2022, och

 • dels senast torsdagen den 19 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Effnetplattformen tillhanda senast den dagen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 12 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 16 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Bolagets aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.effnetplattformenholding.se. Det ifyllda formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 19 maj 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Det ifyllda formuläret ska skickas till Effnetplattformen Holding AB (publ), Stationsgatan 69, 972 34 Luleå. Ifyllt formulär får även inges per e-post till investor.relations@effnetplattformenholding.se. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Effnetplattformens webbplats, www.effnetplattformenholding.se, och ska biläggas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två protokollsjusterare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 11. Beslut om antal styrelseledamöter
 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden till revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 15. Val av revisorer
 16. Beslut om bemyndigande att besluta om emission
 17. Beslut om bemyndigande att vidta justeringar
 18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Erik Nerpin, advokat och styrelseledamot i Effnetplattformen, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Val av en eller två protokollsjusterare

Styrelsen föreslår att Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen, utses att justera stämmoprotokollet.

Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av stämmoordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av protokollsjusteraren.

Punkt 5 – Godkännande av dagordningen

Dagordningen som föreslås godkännas som dagordning vid stämman är det i förevarande kallelse intagna förslaget till dagordning.

Punkt 6 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

I enlighet med Effnetplattformens bolagsordning och aktiebolagslagen införs förevarande kallelse i Post och Inrikes Tidningar och på Effnetplattformens webbplats www.effnetplattformenholding.se fyra veckor före stämman. Därutöver annonseras samtidigt i Svenska Dagbladet att kallelse har skett. Baserat på denna information föreslås stämman godkänna att stämman blivit behörigen sammankallad.

Punkt 7 – Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Effnetplattformens årsredovisning, inklusive revisionsberättelsen, kommer att hållas tillgänglig på Effnetplattformens webbplats www.effnetplattformenholding.se minst tre veckor före stämman och hålls även tillgänglig på Effnetplattformens kontor. Stämman föreslås godkänna att årsredovisningen framlagts på stämman i behörig ordning.

Punkt 8 – Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman föreslås besluta att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget respektive koncernen. Revisorn tillstyrker i revisionsberättelsen att stämman fattar sådant beslut.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel om, avrundat, 30 660 287 kronor, överförs i ny räkning och att ingen vinstutdelning lämnas. Revisorn tillstyrker förslaget i revisionsberättelsen.

Punkt 10 – Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorn tillstyrker i revisionsberättelsen att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören (två stycken under året). Beslut kommer fattas för var och en av styrelseledamöterna samt verkställande direktören separat.

Punkt 11 – Beslut om antal styrelseledamöter

Effnetplattformens största aktieägare - styrelseordföranden Hans Runesten (direkt och genom kapitalförsäkring) och styrelseledamoten Göran E Larsson (genom bolag) - har utarbetat de förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna som redovisas under punkterna 11-15.

I fråga om antal styrelseledamöter föreslås fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12 – Beslut om arvoden till styrelseledamöterna

I fråga om styrelsearvode föreslås ett årligt arvode om sammantaget 250 000 SEK, varav ordföranden erhåller 100 000 SEK och övriga ledamöter 50 000 SEK vardera.

Punkt 13 – Beslut om arvoden till revisorerna

I fråga om arvode till revisorerna föreslås arvode utgå i enlighet med godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

I fråga om val av styrelseledamöter föreslås omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma av Hans Runesten, Göran E Larsson, Erik Nerpin och Mattias Ekström.

I fråga om val av styrelseordförande förslås omval för samma period av Hans Runesten.

Punkt 15 – Val av revisor

I fråga om val av revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om ett år, d v s för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande att besluta om emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande att vidta justeringar

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt övriga punkter på dagordningen fattas med enkel majoritet av de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Effnetplattformen uppgår per dagen för denna kallelse till 13 557 063. Varje aktie medför en (1) röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Effnetplattformen Holding AB; Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, eller via e-post investor.relations@effnetplattformenholding.se och ska ha kommit bolaget till handa senast tio dagar före årsstämman.

Upplysningarna kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.effnetplattformenholding.se senast fem dagar före årsstämman och kommer också finnas tillgängliga på bolagets kontor på ovan angiven adress från och med samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Fullständiga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, formulär för poströstning och fullmaktsformulär samt de handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida, www.effnetplattformenholding.se, senast två veckor före bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

* * * * * *

Effnetplattformen Holding AB (publ)
Stockholm i april 2022
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 kl 10:00 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) från och med 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.