Publicerad: 2022-05-20 08:30:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - mars 2022

Stockholm, 20 maj 2022 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - mars 2022

  • Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till KSEK 4 353 (4 062[1]) eller SEK 0,32 (0,45[1]) per aktie.

  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till KSEK 1 418 (-1 925[1]).

  • Nettoresultatet för samma period var KSEK 1 126 (-1 730[1]) eller SEK 0,08 (-0,19[1]) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till KSEK 4 905 (2 051[1]) eller SEK 0,36 (0,23[1]) per aktie.

  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 20 978 (Vid årets början 16 174) vilket motsvarar SEK 1,55 (vid årets början 1,19) per aktie.

  • Koncernens finansiella anläggningstillgångar uppgick vid periodens slut till KSEK 13 265 (13 605) vilket motsvarar SEK 0,98 (vid årets början 0,97) per aktie.

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 33 939 (vid årets början 32 813) eller SEK 2,50 (vid årets början 2,42) per aktie.

 

Fotnot 1: Avser den tidigare Effnetplattformen-koncernen (från 2017 till och med första kvartalet 2021).

 

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbsida.

 

För ytterligare information kontakta:

Gilbert Ström, Verkställande direktör, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 079 05 24 255, gilbert.strom@effnet.com 

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga


Effnetplattformen Holding 2022 Q1