Publicerad: 2022-08-19 08:30:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2022

Stockholm, 19 augusti 2022 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari – juni 2022

  • Koncernens omsättning för första halvåret uppgick till KSEK 6 734 (1 034[1], proforma 6 354[2]) eller SEK 0,50 (0,11[1], proforma 0,70[2]) per aktie.

  • Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till KSEK 731 (-383[1], proforma 31[2]).

  • Nettoresultatet för första halvåret var KSEK 580 (-301[1], proforma 385[2]) eller SEK 0,04 (-0,03[1], proforma 0,04[2]) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till KSEK 3 362 (-311[1], proforma 1 554[2]) eller SEK 0,25 (-0,03[1], proforma 0,17[2]) per aktie.

  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 19 436 (Vid årets början 16 174) vilket motsvarar SEK 1,43 (vid årets början 1,19) per aktie.

  • Koncernens finansiella anläggningstillgångar uppgick vid periodens slut till KSEK 13 265 (13 605) vilket motsvarar SEK 0,98 (vid årets början 0,97) per aktie.

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 33 393 (vid årets början 32 813) eller SEK 2,46 (vid årets början 2,42) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 90 % (oförändrad).

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Efter perioden har Effnet tecknat ett nytt avtal med SONIC Labs. I detta tvååriga program, finansierat av Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS) i Storbritannien, kommer SONIC Labs att tillhandahålla en plattform för att leverantörer av 5G open RAN-lösningar dels ska kunna påskynda sin utveckling och testning, dels för att samarbeta kring integration och interoperabilitet och dels för att snabba på kommersialiseringen av sina produkter.

  • Efter perioden har Effnet påbörjat ett samarbete med den världsledande leverantören av chipsetdesign/chipsetarkitektur för att portera och demonstrera sin 5G-mjukvara på deras plattform. Denna aktivitet utökar Effnets ekosystem och dess möjlighet att nå kunder som föredrar plattformar baserade på chipsetarkitektur från denna leverantör.

 

Fotnot 1: Effnetplattformen Holding-koncernen bildades först 2021-05-24 vilket medför att all resultateffekt är begränsad till perioden 2021-05-24—2021-12-31.

Fotnot 2: Sammanläggning av den nya Effnetplattformen Holding-koncernen (från och med 2021-05-24) och den tidigare Effnetplattformen-koncernen i syfte att ge mer relevant bild av koncernens omsättnings- och intjäningsförmåga. Intäkter, kostnader och kassaflödeseffekter avseende Tessinaffären och Alpcotaffären är ej inkluderade i vare sig ackumulerade siffror eller enskilda kvartal.

 

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbsida.

 

För ytterligare information kontakta:

Gilbert Ström, Verkställande direktör, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 079 05 24 255, gilbert.strom@effnet.com 

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022 kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.


Bilaga


Effnetplattformen Holding 2022 Q2