Publicerad: 2022-10-21 08:30:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2022

Stockholm, 21 oktober 2022 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari – september 2022

  • Koncernens omsättning för perioden januari - september uppgick till KSEK 9 714 (3 149[1], proforma 8 469[2]) eller SEK 0,72 (proforma 0,82[2]) per aktie.

  • Rörelseresultatet för perioden januari - september uppgick till KSEK 1 375 (-655[1], proforma -240[2]).

  • Nettoresultatet för perioden januari - september var KSEK -7 460 (-516[1], proforma 171[2]) eller SEK -0,55 (-0,05[1], proforma 0,02[2]) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari - september uppgick till KSEK 2 595 (-5 114[1], proforma 2 769[2]) eller SEK 0,19 (-0,50[1], proforma 0,27[2]) per aktie.

  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 18 669 (Vid årets början 16 174) vilket motsvarar SEK 1,38 (vid årets början 1,19) per aktie.

  • På grund av allmän marknadsturbulens åtföljd av kraftiga kursnedgångar under året och då i synnerhet för bolag i tidiga skeden skrivs koncernens finansiella anläggningstillgångar ned med KSEK -8 550 (-).

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 25 353 (vid årets början 32 813) eller SEK 1,87 (vid årets början 2,42) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 88 % (90 %).

 

Fotnot 1: Effnetplattformen Holding-koncernen bildades först 2021-05-24 vilket medför att all resultateffekt är begränsad till perioden 2021-05-24—2021-12-31.

Fotnot 2: Sammanläggning av den nya Effnetplattformen Holding-koncernen (från och med 2021-05-24) och den tidigare Effnetplattformen-koncernen i syfte att ge mer relevant bild av koncernens omsättnings- och intjäningsförmåga. Intäkter, kostnader och kassaflödeseffekter avseende Tessinaffären och Alpcotaffären är ej inkluderade i vare sig ackumulerade siffror eller enskilda kvartal.

  

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbsida.

 

För ytterligare information kontakta:

Gilbert Ström, Verkställande direktör, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 079 05 24 255, gilbert.strom@effnet.com 

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga


Effnetplattformen Holding 2022 Q3