Publicerad: 2023-05-12 08:30:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - mars 2023

Stockholm, 12 maj 2023 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari – mars 2023

  • Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till KSEK 4 456 (4 353) eller SEK 0,33 (0,32) per aktie.

  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till KSEK 1 189 (1 418).

  • Nettoresultatet för samma period var KSEK 942 (1 126) eller SEK 0,07 (0,08) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till KSEK -112 (4 905) eller SEK -0,01 (0,36) per aktie.

  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 22 421 (Vid årets början 22 533) vilket motsvarar SEK 1,65 (vid årets början 1,66) per aktie.

  • Koncernens finansiella anläggningstillgångars bokförda värde uppgick vid periodens slut till KSEK 5 215 (vid årets början 5 215) vilket motsvarar SEK 0,38 (vid årets början 0,38) per aktie. Marknadsvärdet uppgick till KSEK 6 860 (vid årets början 7 320).

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 27 009 (vid årets början 26 067) eller SEK 1,99 (vid årets början 1,92) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 86 % (85 %).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Effnet har utökat sitt samarbete med en av sina nuvarande Header Compression-kunder (ett amerikanskt bolag på satellit­marknaden) till att också innefatta produkter från sin 5G-portfölj.

 

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbsida.

 

För ytterligare information kontakta:

Gilbert Ström, Verkställande direktör, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 079 05 24 255, gilbert.strom@effnet.com 

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2023 kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga


Effnetplattformen Holding 2023 Q1