Publicerad: 2023-08-18 08:30:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2023

Stockholm, 18 augusti 2023 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari - juni 2023

  • Koncernens omsättning för första halvåret uppgick till KSEK 6 950 (6 734) eller SEK 0,51 (0,50) per aktie.

  • Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till KSEK -184 (731).

  • Nettoresultatet för samma period var KSEK -29 (580) eller SEK -0,00 (0,04) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till KSEK -1 549 (3 362) eller SEK -0,11 (0,25) per aktie.

  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 20 891 (Vid årets början 22 533) vilket motsvarar SEK 1,54 (vid årets början 1,66) per aktie.

  • Koncernens finansiella anläggningstillgångars bokförda värde uppgick vid periodens slut till KSEK 5 215 (vid årets början 5 215) vilket motsvarar SEK 0,38 (vid årets början 0,38) per aktie. Marknadsvärdet uppgick till KSEK 5 242 (vid årets början 7 320).

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 26 038 (vid årets början 26 067) eller SEK 1,92 (vid årets början 1,92) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 84 % (85 %).

 

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbsida.

 

För ytterligare information kontakta:

Gilbert Ström, Verkställande direktör, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 079 05 24 255, gilbert.strom@effnet.com 

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2023 kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga


Effnetplattformen Holding 2023 Q2