Publicerad: 2024-02-16 08:30:00 CET
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Bokslutskommuniké Januari - december 2023

Stockholm, 16 februari 2024 -- Effnetplattformen Holding AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Januari - december 2023

 • Koncernens omsättning för perioden januari - december 2023 uppgick till KSEK
  16 882 (14 070) eller SEK 1,25 (1,04) per aktie.

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till KSEK 2 025 (2 176).

 • Nettoresultatet för perioden var KSEK 1 328 (-6 745) eller SEK 0,10 (-0,50) per
  aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till KSEK 2 238
  (7 020) eller SEK 0,17 (0,52) per aktie.

 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 24 669 (vid årets
  början 22 533) vilket motsvarar SEK 1,82 (vid årets början 1,66) per aktie.

 • Koncernens finansiella anläggningstillgångars bokförda värde uppgick vid
  periodens slut till KSEK 4 577 (vid årets början 5 215) vilket motsvarar SEK 0,34
  (vid årets början 0,38) per aktie. Marknadsvärdet uppgick till KSEK 4 577 (vid
  årets början 7 320).

 • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 27 395 (vid årets början
  26 067) eller SEK 2,02 (vid årets början 1,92) per aktie. Koncernens soliditet
  uppgick till 86 % (85 %).

 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

 

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på bolagets webbsida.

 

För ytterligare information kontakta:

Gilbert Ström, Verkställande direktör, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 079 05 24 255, gilbert.strom@effnet.com 

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga


Effnetplattformen Holding, Bokslutskommunike 2023