Publicerad: 2024-04-16 08:30:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Kallelse till årsstämma i Effnetplattformen Holding AB

Stockholm, 16 april 2024 -- Aktieägarna i Effnetplattformen Holding AB (publ) (org nr 559179-8342) kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2024, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 maj 2024 och senast fredagen den 10 maj 2024 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, per telefon 0920 609 18 eller via e-post på adress investor.relations@effnetplattformenholding.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 8 maj 2024 begära omregistrering hos förvaltaren. Rösträttsregistreringar gjorda senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen den 8 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två protokollsjusterare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden till revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 15. Val av revisorer
 16. Beslut om bemyndigande att besluta om emission av aktier
 17. Beslut om fortsatt bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelning av aktier i dotterbolag
 18. Beslut om bemyndigande att vidta justeringar
 19. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Erik Nerpin, advokat och styrelseledamot i Effnetplattformen, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning och att ingen vinstutdelning lämnas.

Punkt 11 – Beslut om antal styrelseledamöter

Effnetplattformens största aktieägare - styrelseordföranden Hans Runesten (direkt och genom kapitalförsäkring) och styrelseledamoten Göran E Larsson (genom bolag) - har utarbetat de förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna som redovisas under punkterna 11-15.

I fråga om antal styrelseledamöter föreslås fyra ledamöter utan suppleanter.

I fråga om antal revisorer föreslås ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 12 – Beslut om arvoden till styrelseledamöterna

I fråga om styrelsearvode föreslås ett årligt arvode om sammantaget 250 000 SEK, varav ordföranden erhåller 100 000 SEK och övriga ledamöter 50 000 SEK vardera.

Punkt 13 – Beslut om arvoden till revisorerna

I fråga om arvode till revisorerna föreslås arvode utgå i enlighet med godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

I fråga om val av styrelseledamöter föreslås omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma av Hans Runesten, Göran E Larsson, Erik Nerpin och Mattias Ekström.

I fråga om val av styrelseordförande föreslås omval för samma period av Hans Runesten.

Punkt 15 – Val av revisor

I fråga om val av revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om ett år, d v s för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Monika Lindgren kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor om stämman väljer KPMG AB till revisor.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas.

Punkt 17 – Beslut om fortsatt bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelning av aktier i dotterbolag

Vid extra bolagsstämma i Effnetplattformen Holding AB den 13 augusti 2021 beslutades om sakutdelning av aktier i tre dotterbolag varvid styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av respektive dotterbolag. Utdelningen har verkställts beträffande ett av dotterbolagen. Vid årsstämman 2023 upprepades beslutet.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om fortsatt bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen av de två återstående dotterbolagen Effnetplattformen EV 2 AB respektive Effnetplattformen EV 3 AB.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande att vidta justeringar

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt övriga punkter på dagordningen fattas med enkel majoritet av de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Effnetplattformen uppgår per dagen för denna kallelse till 13 557 063. Varje aktie medför en (1) röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Årsredovisningen för 2023

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.effnetplattformenholding.se från och med den 26 april 2024 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress.

 

* * * * * *

Effnetplattformen Holding AB (publ)
Stockholm i april 2024
Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2024 kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.