Publicerad: 2024-05-17 12:00:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Årsstämma i Effnetplattformen Holding AB

Stockholm, 17 maj 2024 -- Årsstämma i Effnetplattformen Holding AB har hållits i dag i Stockholm.

Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Hans Runesten, Göran E. Larsson, Erik Nerpin och Mattias Ekström.

Hans Runesten omvaldes till styrelseordförande.

KPMG omvaldes som revisor. Auktoriserade revisorn Monika Lindgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 250.000 SEK samt att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Fortsatt bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelning av aktier i dotterbolag

Vid extra bolagsstämma i Effnetplattformen Holding AB den 13 augusti 2021 beslutades om sakutdelning av aktier i tre dotterbolag varvid styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av respektive dotterbolag. Utdelningen har verkställts beträffande ett av dotterbolagen.

Stämman beslutade att ge styrelsen fortsatt bemyndigande att fastställa avstämningsdag för utdelningen av de två återstående dotterbolagen Effnetplattformen EV 2 AB respektive Effnetplattformen EV 3 AB. Dessa bolag bedriver ingen verksamhet.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2024 kl 12:00 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.