Effnet AB  

Articles of association (available only in swedish)

Effnetplattformen Holding AB (publ)

Org.nr. 559179-8342

 

BOLAGSORDNING

antagen vid extra bolagsstämma den 19 mars 2021

 

§ 1
Bolagets företagsnamn är Effnetplattformen Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3
Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda bolag (i) utveckla nätverkslösningar inom databranschen, (ii) investera i och äga andelar i bolag som söker ägarspridning inför listning på marknadsplats, (iii) äga och förvalta fast egendom samt (iv) idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000. Alla aktier är av samma slag.

§ 6
Styrelsen skall bestå av 3 - 8 ledamöter utan suppleanter.

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 9
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
_______________


Investor relations

FINANCIAL CALENDAR
FINANCIAL REPORTS
SHARE INFORMATION
ARTICLES OF ASSOCIATION
Bozzanova Reklambyrå